0

Politika privatnosti

1. Ova politika obrade ličnih podataka je sastavljena u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. Glasnik RS 87/2018) i utvrđuje postupak za obradu ličnih podataka i mere za obezbeđenje ličnih podataka koje preduzima rRoots doo (u daljem tekstu Obrađivač).
1.1. Obrađivač, kao svoj najvažniji cilj i uslov za obavljanje delatnosti, postavlja poštovanje prava i sloboda čoveka, kao i građanina prilikom obrade njegovih ličnih podataka, uključujući zaštitu prava na privatnost, lične i porodične tajne.
1.2. Sadašnja politika Obrađivača u vezi sa obradom ličnih podataka (u daljem tekstu Politika) primenjuje se na sve informacije, koje Obrađivač može da prikupi o posetiocima internet stranice https://rroots.rs

2. Osnovni pojmovi, koji se koriste u Politici
2.1. Automatizovana obrada ličnih podataka je obrada ličnih podataka uz pomoć računarske tehnologije;
2.2. Blokiranje ličnih podataka је privremena obustava obrade ličnih podataka (osim u slučajevima kada je obrada neophodna radi provere i ažuriranja ličnih podataka);
2.3. Internet sajt je skup grafičkih i informacionih materijala, kao i računarskih programa i baza podataka, koji obezbeđuju njihovu dostupnost na Internetu na adresi https://rroots.rs/
2.4. Informacioni sistem ličnih podataka je skup ličnih podataka sadržanih u bazama podataka, kao i informacionih tehnologija i tehničkih sredstava, koja obezbeđuju njihovu obradu;
2.5. Depersonalizacija ličnih podataka je skup radnji bez kojih je nemoguće utvrditi vlasništvo nad ličnim podacima određenom korisniku ili drugom subjektu, bez upotrebe dodatnih informacija;
2.6. Obrada ličnih podataka je svaka radnja (operacija) ili skup radnji (operacija), koje se vrše pomoću alata za automatizaciju ili bez upotrebe takvih sredstava sa ličnim podacima, uključujući prikupljanje, evidentiranje, sistematizaciju, akumulaciju, čuvanje, proveru (ažuriranje, promenu), ekstrakciju, korišćenje, prenos (distribuciju, obezbeđivanje, pristup), depersonalizaciju, blokiranje, brisanje, uništavanje ličnih podataka;
2.7. Obrađivač je državni organ, opštinski organ, pravno ili fizičko lice, koje samostalno ili udruženo sa drugim licima organizuje i (ili) vrši obradu ličnih podataka, kao i utvrđuje svrhu obrade ličnih podataka, sastav ličnih podataka koji podležu obradi, radnje (operacije), koje se vrše sa ličnim podacima;
2.8. Lični podaci predstavljaju svaku informaciju, koja se direktno ili indirektno odnosi na određenog ili prepoznatljivog Korisnika internet stranice https://rroots.rs;
2.9. Korisnik je bilo koji posetilac internet stranice https://rroots.rs;
2.10. Pružanje ličnih podataka je skup radnji, koje imaju za cilj otkrivanje ličnih podataka određenom licu ili određenom krugu lica;
2.11. Širenje ličnih podataka predstavlja bilo koju radnju, koja je usmerena na otkrivanje ličnih podataka neodređenom broju lica (prenos ličnih podataka) ili upoznavanje sa ličnim podacima neograničenog broja lica, uključujući objavljivanje ličnih podataka u masovnim medijima, objavljivanje na informaciono-telekomunikacionim mrežama ili obezbeđivanje pristupa ličnim podacima na bilo koji drugi način;
2.12. Prekogranični prenos ličnih podataka je prenos ličnih podataka na teritoriju druge države organu strane države, stranom fizičkom ili pravnom licu;
2.13. Uništavanje ličnih podataka su bilo koje radnje, usled kojih se lični podaci nepovratno uništavaju uz nemogućnost obnavljanja sadržaja ličnih podataka u informacionom sistemu ličnih podataka i (ili) se uništavaju materijalni nosioci ličnih podataka.

3. Obrađivač može da obrađuje sledeće lične podatke Korisnika
3.1. Prezime, ime, ime jednog roditelja;
3.2. Adresa za prijem elektronske pošte;
3.3. Brojeve telefona;
3.4. Adresa mesta isporuke;
3.5. Sajt, takođe, prikuplja i obrađuje depersonalizovane podatke o posetiocima (uključujući i tzv. «kolačiće») koristeći usluge Internet statistike.
3.6. Gore navedeni podaci dalje u tekstu Politike su objedinjeni u opšti pojam Lični podaci.

4. Svrha obrade ličnih podataka
4.1. Svrha obrade ličnih podataka Korisnika je informisanje Korisnika putem slanja elektronske pošte.
4.2. Takođe, Obrađivač ima pravo da šalje obaveštenja Korisniku o novim proizvodima i uslugama, specijalnim ponudama i raznim događajima. Korisnik uvek može da stopira primanje informativnih poruka slanjem elektronske pošte Obrađivaču na rroots.sales@gmail.com sa napomenom „Opoziv saglasnosti na primanje obaveštenja o novim proizvodima i uslugama i specijalnim ponudama“.
4.3. Depersonalizovani podaci Korisnika, prikupljeni korišćenjem usluga internet statistike, služe za prikupljanje informacija o aktivnostima Korisnika na sajtu, kao i za poboljšanje kvaliteta sajta i njegovog sadržaja.

5. Pravni osnov za obradu ličnih podataka
5.1. Obrađivač obrađuje lične podatke Korisnika samo u slučaju, ako ih Korisnik dostavlja samostalno putem popunjavanja i/ili slanja posebnih formulara, koji se nalaze na sajtu https://rroots.rs. Popunjavanjem odgovarajućih formulara i/ili slanjem svojih ličnih podataka Obrađivaču, Korisnik je saglasan sa postojećom Politikom.
5.2. Obrađivač obrađuje depersonalizovane podatke o Korisniku, ako je to dozvoljeno u podešavanjima pretraživača Korisnika (dozvoljeno čuvanje kolačića i korišćenje JavaScript tehnologije).

6. Postupak prikupljanja, čuvanja, prenosa i drugih oblika obrade ličnih podataka
6.1. Bezbednost ličnih podataka, koje Obrađivač obrađuje, obezbeđuje se putem sprovođenja zakonskih, organizacionih i tehničkih mera neophodnih za potpuno usklađivanje sa zahtevima važećeg zakonodavstva u oblasti zaštite ličnih podataka.
6.2. Obrađivač obezbeđuje bezbednost ličnih podataka i preduzima sve moguće mere da spreči pristup ličnim podacima od strane neovlašćenih lica.
6.3. Lični podaci Korisnika nikada, i ni pod kojim okolnostima, neće biti prosleđeni trećim licima, osim u slučajevima, koji se odnose na sprovođenje važećeg zakonodavstva.
6.4. Ukoliko se uoče nepravilnosti u ličnim podacima, Korisnik može samostalno da ih ažurira slanjem obaveštenja Obrađivaču na adresu elektronske pošte Obrađivača rroots.sales@gmail.com sa napomenom „Ažuriranje ličnih podataka“.
6.5. Period obrade ličnih podataka je neograničen. Korisnik može u bilo kom trenutku da opozove svoju saglasnost za obradu ličnih podataka slanjem obaveštenja Obrađivaču putem elektronske pošte na adresu elektronske pošte Obrađivača rroots.sales@gmail.com sa napomenom „Opoziv saglasnosti na obradu ličnih podataka”.

7. Prekogranični prenos ličnih podataka
7.1. Pre početka prekograničnog prenosa ličnih podataka, Obrađivač je dužan da se uveri da strana država, na čiju teritoriju namerava da prenese lične podatke, može da obezbedi pouzdanu zaštitu prava subjekata ličnih podataka.
7.2. Prekogranični prenos ličnih podataka na teritoriju stranih država, koje ne ispunjavaju gore navedene uslove, može se izvršiti samo ako postoji pismena saglasnost subjekta ličnih podataka za prekogranični prenos njegovih ličnih podataka i/ili izvršenje ugovora u kome subjekt ličnih podataka predstavlja jednu od strana.

8. Završne odredbe
8.1. Korisnik može dobiti pojašnjenja na bilo koja pitanja, koja ga interesuju, u vezi sa obradom njegovih ličnih podataka, tako što će kontaktirati Obrađivača putem elektronske pošte rroots.sales@gmail.com.
8.2. U ovom dokumentu će biti prikazane sve promene u politici obrade ličnih podataka, koje donese Obrađivač. Politika važi neograničeno, dok ne bude zamenjena novom verzijom.
8.3. Aktuelna verzija Politike je besplatno dostupna na internet adresi: https://rroots.rs/politikaprivatnosti